Propozice vyhlášené soutěže

Jindřich Svojanovský, 26.1.2023

 

P R O P O Z I C E

basketbalové dovednostní soutěže školních kolektivů

o putovní Pohár města Klatovy

Úvod

Soutěž je směrována na děti z I. stupně základních škol z Klatov a okolí. Proběhne

v období II. pololetí školního roku 2022/2023.

Patronát nad soutěží jejímž cílem je podpořit zájem dětí o sportování a zdravý

pohyb převzalo město Klatovy a předpokládá se, že bude pokračovat i v dalším

školním roce.

Pořadatelem je BK Klatovy, který očekává, že prostřednictvím dětské soutěživosti

se razantně zvýší mezi dětmi motivace i příliv dívek a chlapců do školních

kroužků a  soutěž se stane významným krokem k opětovnému návratu k pořádání

basketbalových turnajů pro smíšené týmy dětí z I. stupně  základních škol.

  1. I. Kategorie

Soutěže se zúčastňují děti z I.stupně základních škol.

Každou zúčastněnou skupinu musí tvořit jen a pouze děti, které ve školním roce 2022/2023 navštěvují

1.třída  …….  „Koťata“

2.třída ……..  „Hříbata“

3 a 4.třída …  „Lvíčata“

II.          Účast dětí

II.1.        Školní basketbalové kroužky

Zapojení do soutěže zajišťuje příslušný vedoucí kroužku. Zodpovídá za rozdělení

dětí do jednotlivých kategorií, za řádné plnění  příslušné “disciplíny soutěže“ dle

obdržených pokynů, evidenci výsledků  a jejich nahlášení dle pokynů daných

těmito propozicemi.

Ve školním basketbalovém kroužku by se měly soutěže zúčastnit všechny děti,

které budou přítomny na kroužku ve zvolený soutěžní den.

 

II.2.        Zapojení dětí, které nenavštěvují školní kroužek resp. na škole kroužek

nepracuje

Do soutěže se mohou zapojit i další děti, pokud bude pedagog zajišťující tělesnou

výchovu ochoten na sebe vzít identické povinnosti jako vedoucí školního

kroužku.

I v tomto případě je zájem, aby se do soutěže zapojily všechny děti dané třídy.

Aby děti navštěvující kroužek nezůstaly při plnění soutěžního úkolu v rámci

hodiny TV stranou, mohou se zapojit i v rámci „své třídy“.

Stranou nezůstanou ani děti, které navštěvují dívčí a klubové přípravky BK

Klatovy a děti odpovídajícího věku v týmech U10 a U11.

 

III.      Průběh soutěže

Basketbalové kroužky či třídy základních škol se přihlásí do 31.1.2023 zasláním

přihlášky na mailovou adresu pořadatele. Obratem pak obdrží veškeré podklady,

o kterých se píše v těchto propozicích. Informace k prvnímu „únorovému kolu“

budou zaslány společně s těmito propozicemi, aby si školy mohly udělat

představu.

Soutěž je otevřená, lze se do ní zapojit i v jejím průběhu neboť vyhodnocována

bude separátně každá disciplína a nejlepší týmy pak obdrží věcné ceny. Pořadatel

si vyhrazuje právo odměnit  v dané kategorii a dané disciplíně  jednu skupinu

pouze jednou, aby ceny obdrželo co nejvíce dětí.

Na závěr soutěže budou vyhodnoceny výsledky všech 4 čtyř kol soutěže (únor,

březen, duben, květen)  a nejúspěšnější ZŠ bude propůjčen Putovní pohár města

Klatovy. O ten se pak bude znovu soutěžit v příštím školním roce.

III.1.   Vyhlášení „soutěžní disciplíny“ a její plnění

Na konci měsíce ledna bude vyhlášena disciplína na měsíc únor. Dále pak obdobně

na konci  února na měsíc březen, následně duben a květen.

V průběhu soutěžního měsíce budou mít soutěžní skupiny možnost si příslušnou

dovednost resp. množinu dovedností procvičit a při posledním kroužku či hodině

TV v daném měsíci disciplínu absolvovat.

Absolvování příslušné disciplíny až na konci měsíce není podmínkou. Může být

realizováno i dříve.

Pozn. Pro lepší chápání   formy a obsahu soutěže, „náročnosti“ disciplín  i

potřebného času k procvičování a konečné realizaci je „Vyhlášení

disciplíny“ na měsíc únor zasíláno s těmito propozicemi.

 

III.2.    Evidence výsledků a jejich nahlašování

Vedoucí školních basketbalových kroužků, pedagogové vyučující TV, trenéři

basketbalových přípravek i týmů U11 a U12, kteří se odesláním přihlášky zapojí

do soutěže (viz bod III těchto propozic) obdrží obratem jednotnou excelovou

tabulku k evidenci výsledků dané disciplíny. Do ní po absolvování příslušné

disciplíny zapíší  dosažené výsledky a tabulku s uvedením všech účastníků pak

mailem odešlou pořadateli nejpozději poslední den v daném měsíci.

Pořadatel pak provede komplexní vyhodnocení výsledků. Podle počtu účastníků

dané skupiny v příslušné kategorii, kterých musí být min. 5, pak pořadatel

rozhodne zda do soutěže zařadí všech 5 nebo pouze 4 či 3 nejlepší.

 

IV.      Vyhodnocování výsledků a odměny

IV.1.    Měsíční disciplíny

Po sečtení a vyhodnocení dosažených výsledků příslušné měsíční disciplíny

odešle pořadatel informaci všem vedoucím kroužků, zapojeným pedagogům a

trenérům.

Současně budou výsledky zveřejněny i na klubovém webu BK Klatovy

www.basketbal-klatovy.cz . Pořadatel se dohodne s vítězi jednotlivých kategorií

na termínu předání odměn za dílčí vítězství v příslušné měsíční disciplíně.

 

IV.2.     Celkové výsledky

Po vyhodnocení všech 4 měsíčních dílčích výsledků stanoví pořadatel celkové

pořadí separátně pro každou kategorii.

Současně pořadatel předá Putovní pohár města Klatovy té základní škole, která

dosáhne nejlepších výsledků celkově.

Vyloučena není ani cena pro nejlepšího účastníka.

O formě předání odměn bude rozhodnuto dle průběhu soutěže. Naplní-li se

představy a očekávání, není vyloučeno uspořádání basketbalového

odpoledne v hale pořadatele. Na něm by mohly zúčastněné děti prokázat své

basketbalové dovednosti.

 

 

V.          Závěrečná ustanovení

 

V.1.       Zapojení do soutěže nevyžaduje žádné finanční náklady. Soutěžní skupiny

startují dobrovolně, bez jakéhokoli startovného.

 

V.2.       S ohledem na skutečnost, že není možné předem predikovat jaký vyvolá soutěž

zájem a tedy jaký bude počet soutěžících skupin a celkový počet zapojených

dětí, vyhrazuje si pořadatel právo změnit během soutěže určité organizačně-

technické záležitosti. Vždy však tak, aby nedošlo k narušení základních premis a

cílů soutěže.

 

V.3.       Pořadatel bude v rámci popularizace soutěže zveřejňovat dílčí a nakonec i

konečné výsledky. V nich bude uvedena kategorie, jméno a příjmení účastníka,

dosažený výsledek a ZŠ, kterou účastník navštěvuje. S ohledem na GDPR proto

pořadatel žádá, aby příslušní vedoucí kroužků, tělocvikáři a trenéři informovali o

této skutečnosti rodiče a vyžádali si jejich souhlas se zveřejňováním těchto

údajů.

 

V.4.       Pořadatelem soutěže je BK Klatovy. Organizátorem soutěže a jejím řídícím

subjektem je:

Ing.Jindřich Svojanovský

Tel.    724369038

Mail:  jindra.svojan@seznam.cz

V Klatovech 25.1.2023