Propozice

I. POŘADATEL NÁRODNÍHO FINÁLE

Pořadatelem Národního finále U12 mladších minižákyň (roč. 2006 a mladší) je BK Klatovy.

II. ÚČASTNÍCI

1. Přihlášky družstev
Družstva přihlášená na adresu organizačního pracovníka NF (a v kopii ČAMB: petrcenek@seznam.cz) do 9.4.2018

2. Právo účasti družstva
Národní finále mladších minižákyň U12 je turnaj pro 16 družstev. Právo účasti v případě zájmu a řádné přihlášky má 9 přeborníků oblastí ČBF (Pha, StČ, JČ, ZČ, SeČ, VČ, JM, StM, SeM) a druhá, resp. třetí družstva z oblastí, o jejichž účasti rozhodne výbor ČAMB na základě žádosti klubů podle koeficientu výkonnosti dané oblasti.

III. HRACÍ SYSTÉM

Podle koeficientu výkonosti jednotlivých oblastí byla postupující družstva rozdělena do čtyř skupin následujícím způsobem:

skupina A skupina B skupina C skupina D
1.VČ 1.Pha 1.JČ 1.SeM
1.JM 1.ZČ 1.StČ 1.SeČ
2.StČ 3.VČ 2.Pha 2.VČ
2.ZČ 1.StM 2.SeM 2.JČ


IV. PŘEDPIS

Hraje se podle Pravidel minibasketbalu platných od 1.9. 2013.
Národní finále v minibasketbalu jsou mistrovské soutěže podle SŘB, čl. 3, odst. 2, odrážky 1-3 a vztahuje se na ně SŘB. Družstvo uvedené v Rozpise NF a rozlosování jako první má povinnost nastoupit v bílých / světlých / dresech, družstvo uvedené jako 2. nastupuje v tmavých dresech, pokud nedojde k dohodě družstev.

V. NÁLEŽITOSTI DRUŽSTEV

1. Všeobecné podmínky pro start družstva v turnaji
Družstva startují na jednu soupisku pro sezónu 2017/2018 potvrzenou oblastním pracovištěm ČBF.
Startovat mohou všechny hráčky uvedené na soupisce družstva, které jsou k datu soutěže registrované za oddíl nebo do něj mají pro sezónu 2017/2018 povoleno hostování.
Při prezentaci družstev vybere pořadatel od účastníků turnaje
a) cestovní pasy nebo občanské průkazy, případně originály či úředně ověřené kopie rodných listů všech hráčů/hráček,
b) soupisku družstva potvrzenou oblastním pracovištěm ČBF a předloží je k nahlédnutí delegátoviČAMB.
Kontrolu náležitostí na NF U12 provede delegát ČAMB před prvním utkáním družstva v turnaji. V případě zjištění startu starší hráčky je udělena oddílu pokuta 1200,- Kč a je okamžitě vyloučen z NF.

2. Počet hráček družstva pro start na NF
Pro start na NF je počet hráček jednoho družstva omezen na 15, počet členů doprovodu na 3.
Mimo kategorii MIX není přípustný start dívek v družstvech chlapců a opačně.

VI. HRACÍ DOBA, VÝŠKA KOŠŮ, MÍČE

1. Hrací doba
Hrací doba je 4x8 minut čistého času.

2. Výška košů
Výška košů je pro kategorii mladších minižákyň 260 cm

3. Velikost míčů
Hraje se míči velikosti č. 5.

VII. NÁMITKY, PROTESTY

Viz čl. 40 SŘB. lze podat soutěžní komisi turnaje do 60 min. po skončení utkání s vkladem 500,- Kč. Soutěžní komise rozhodne na místě.

VIII. ŘÍDÍCÍ KOMISE TURNAJE

Řídí turnaj v čele s delegátem ČAMB. Dalšími členy jsou hlavní rozhodčí turnaje a zástupce pořadatele.

IX. HLAVNÍ ROZHODČÍ, ROZHODČÍ

Rozhodčí jsou delegováni Oblastní ČBF ve spolupráci s pořadatelem (pořadatel požádá delegačního činovníka Oblasti ČBF o delegaci rozhodčích na turnaj) tak, aby byla zajištěna co největší kvalita rozhodčích, kteří mají zkušenost a zájem o minibasketbal. Zároveň společně jmenují i hlavního rozhodčího turnaje.

X. CENY

Zlaté, stříbrné a bronzové medaile a poháry pro první tři družstva, diplomy pro všechna družstva a ceny pro nejlepší jednotlivce.

Hlavní partneři Národního finále

PEAK           basketking.cz

Partneři Národního finále

BK Klatovy
Voříškova 715
339 01, Klatovy 3
IČ: 22850490
č.ú.: 241338205/0300 ČSOB Klatovy
www.basketbal-klatovy.cz
BK.Klatovy@seznam.cz
©2013 BK Klatovy